Włocławek, dnia 06 września 2018 roku

 

CREATIVE TECH Sp. z o.o.

ul. Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska,

KRS 0000375809, REGON 301461024, NIP 7861686534

Oddział we Włocławku

Ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy:  

Realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja prac B+R nad innowacyjnymi polimerami o właściwościach bakteriobójczych”

 

1. Zamawiający:

 

nazwa firmy                         CREATIVE TECH Sp. z o.o.

adres                                     ul. Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska,

NIP:                                        7861686534

Regon:                                   301461024

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie dotyczy opracowanie projektu pn. „Realizacja prac B+R nad innowacyjnymi polimerami o właściwościach bakteriobójczych”  przy współpracy z jednostką naukową wskazaną przez Creative Tech Sp z oo.

 

 

Projekt zakłada zakup (na zasadach pełnej konkurencji) prac B+R dot. prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia opakowań polimerowych przyczyniających się do opóźnienia rozwój mikroorganizmów, poprzez stopniowe uwalnianie zawartych w nich nanocząstek, by maksymalnie długo utrzymać produkt w świeżości – tzw. inteligentne opakowania.

 

Przedmiotem projektu jest innowacyjny polimer z domieszką nanomateriałów o właściwościach bakteriobójczych. Zakłada się przeprowadzenie domieszkiwania oraz implementację cząsteczek nanomateriałów za pośrednictwem unikalnego roztworu koloidalnego w różnych warunkach technologicznych. Przedmiotem badań będzie receptura roztworu koloidalnego oraz warunki procesu technologicznego w których wyrób uzyska barierę ochronną o właściwościach bakteriobójczych. Zakłada się również wykorzystanie wyników badań nad redukcją jonów srebra przez reduktory pochodzenia roślinnego i zastosowanie ich jako składową roztworu. Otrzymany w ten sposób reduktor powinien być nie tylko biodegradowalny, ale stosunkowo prosty tani i przyjazny dla środowiska oparty na „naturalnych substancjach, nie wprowadzając toksycznych związków. Dzięki wykorzystaniu substancji ze źródeł odnawialnych oczekuje się eliminację zużycia środków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska, takich jak formaldehyd lub borowodorek sodu, które w tradycyjnych metodach są stosowane jako reduktory.

 

Badania prowadzone będą w zakresie grant przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

 

W trakcie prowadzonych w ramach przedsięwzięcia badań przemysłowych przedsiębiorca powinna zapewnić realizację zadań przewidzianych przez CreativeTech Sp. z o.o. w agendzie badawczej.

 

 

Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu będzie opracowanie innowacyjnego polimer z domieszką nanomateriałów o właściwościach bakteriobójczych.

 

Badania przemysłowe winny zakończyć się na poziomie TRL 6 a rezultaty realizowanego projektu powinny zostać przetestowane w środowisku naturalnym, w firmach międzynarodowych. Test powinien pozwolić na wprowadzenie poprawek i wprowadzenie finalnych zmian.

 

Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń).

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zamawiający z otrzymanych ofert wybierze 3 najlepsze oferty i z Oferentami podpisze umowę na realizację prac B+R w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

5. Sposób przygotowania oferty

 

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać:

- Pieczątkę firmową oferenta;

- Datę sporządzenia oferty;

- Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;

- Osobę do kontaktu w sprawie oferty;

- Informację o terminie realizacji zamówienia;

- Informację o terminie ważności oferty;

- Cenę netto za wykonanie całego wskazanego zakresu badań;

- Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w zakresie;

- Uzasadnienie wysokości wskazanych kosztów;

- Opis potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego jednostki naukowej w kontekście zakresu usługi;

- Czytelny podpis oferenta.

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 

  1. ofertę należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: ireneusz.kucharski@gmail.com

lub

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego lub Oddziału Spółki we Włocławku ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek

  1. Ostateczny termin składania ofert upływa 15 września  2018 roku, do godz. 9.00
  2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w miejscu realizacji przedsięwzięcia do dnia 16 września 2018 roku.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
  4. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

- cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100%  

 

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto i terminu realizacji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

 

Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:

- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów;

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

 

(X/Y) x , 100 gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty

 

 

8. Termin realizacji umowy

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 28 lutego 2019 roku.

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

 

10. Zastrzeżenia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać Oferentów uzupełnień dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień co do treści złożonej oferty, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

 

11. Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:

- terminów realizacji zdania;

- wydatków na poszczególne zadania;

- zakresu realizowanych zadań;

- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu Stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy Strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej Stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składanie pytań nie później, niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

 

13. Załączniki:

1. Formularz oferty

 

 

 

 

 

________________________________

 

 

 

 

Włocławek, dnia 22 sierpnia 2018 roku

 

CREATIVE TECH Sp. z o.o.

ul. Taczaka 33,

63-000 Środa Wielkopolska,

Oddział

Ul. Toruńska 30,

 87-800 Włocławek

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

W dniu 22.08.2018 r. zamawiający, CREATIVE TECH Sp. z o.o. podjął decyzję o rozstrzygnięcia konkursu ofert w postepowaniu ofertowym dla projektu pn. „Realizacja prac B+R nad innowacyjnymi polimerami o właściwościach bakteriobójczych” realizowanego w zakresie grantu przyznanego w ramach Projektu Fundusz Badań i realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Oferent wyłoniony w postępowaniu: Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy

Liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

Wybrana oferta okazała się najlepsza w świetle zebranych ofert i przyjętych w postępowaniu z dnia 09.07.2018r. kryteriów wyboru, jednocześnie spełniając warunki postawione w postępowaniu.

 

 

 

 

Włocławek, dnia 06 lipca 2018 roku

 

CREATIVE TECH Sp. z o.o.

ul. Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska,

KRS 0000375809, REGON 301461024, NIP 7861686534

 

Oddział we Włocławku

Ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Dotyczy:  

Realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja prac B+R nad innowacyjnymi polimerami o właściwościach bakteriobójczych”

 

1. Zamawiający:

 

nazwa firmy                       CREATIVE TECH Sp. z o.o.

adres                                   ul. Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska,

NIP:                                     7861686534

Regon:                                301461024

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie dotyczy opracowanie przez jednostkę naukową projektu pn. „Realizacja prac B+R nad innowacyjnymi polimerami o właściwościach bakteriobójczych”. Projekt zakłada zakup (na zasadach pełnej konkurencji) prac B+R od jednostki naukowej dot. prac badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia opakowań polimerowych przyczyniających się do opóźnienia rozwój mikroorganizmów, poprzez stopniowe uwalnianie zawartych w nich nanocząstek, by maksymalnie długo utrzymać produkt w świeżości – tzw. inteligentne opakowania.

 

Przedmiotem projektu jest innowacyjny polimer z domieszką nanomateriałów o właściwościach bakteriobójczych. Zakłada się przeprowadzenie domieszkiwania oraz implementację cząsteczek nanomateriałów za pośrednictwem unikalnego roztworu koloidalnego w różnych warunkach technologicznych. Przedmiotem badań będzie receptura roztworu koloidalnego oraz warunki procesu technologicznego w których wyrób uzyska barierę ochronną o właściwościach bakteriobójczych. Zakłada się również wykorzystanie wyników badań nad redukcją jonów srebra przez reduktory pochodzenia roślinnego i zastosowanie ich jako składową roztworu. Otrzymany w ten sposób reduktor powinien być nie tylko biodegradowalny, ale stosunkowo prosty tani i przyjazny dla środowiska oparty na „naturalnych substancjach, nie wprowadzając toksycznych związków. Dzięki wykorzystaniu substancji ze źródeł odnawialnych oczekuje się eliminację zużycia środków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska, takich jak formaldehyd lub borowodorek sodu, które w tradycyjnych metodach są stosowane jako reduktory.

 

Badania prowadzone będą w zakresie grant przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

 

W trakcie prowadzonych w ramach przedsięwzięcia badań przemysłowych jednostka naukowa powinna zapewnić realizację zadań przewidzianych przez CreativeTech Sp. z o.o. w agendzie badawczej, w szczególności:

 

 • zatrudnienie personelu badawczo – rozwojowego obejmuje planowane zatrudnienie 3 wysoko – wykwalifikowanych osób na pełen etat przez okres prowadzenia badań. Wydatek jest niezbędny do realizacji projektu i osiągnięcia jego celu.Zakłada się, iż jedna z tych osób będzie pełniła funkcję kierownika badawczo – rozwojowego, pozostałe będą pracownikami naukowymi. Osoby te będą odpowiadały za prowadzenie badań w

zakresie określonym we wniosku, doprowadzenie do uzyskania oczekiwanych rezultatów badań oraz udokumentowanie procesu badawczego i uzyskanych wyników działań.

 • zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań na tym etapie (polimery, aktywatory, nanocząsteczki pierwiastkó, koloidy). Będą to zarówno polimery, jaki nanocząsteczki oraz pozostałe substraty niezbędne do prowadzenia badań. Ponadto konieczny będzie zakup jednorazowych odczynników i środków umożliwiających przeprowadzenie reakcji oczekiwanych w trakcie badań, a także weryfikację wyników prac badawczych. Wydatki w ramach kategorii będą realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności. Wydatek jest niezbędny do realizacji projektu i osiągnięcia jego celu.
 • wynajęcie przez okres przewidziany w ramach projektu aparatury niezbędnej do przeprowadzenia prac badawczych zaplanowanych w ramach projektu, np. mieszalniki, dozowniki, wtryskarki, wytłaczarki, mikroskopy. Planowana do wykorzystania aparatura zostanie wynajęta w oparciu o postępowanie przeprowadzone zgodnie z trybem konkurencyjności. Pozwoli ona na przeprowadzenie badań zatrudnionemu personelu badawczemu, w tym także na stacjonarną weryfikację wyników badań przeprowadzonych przez jednostkę B+R. Wynajęcie aparatury jest niezbędne do zrealizowania projektu i osiągnięcia jego celu.
 • przeprowadzenie badań przez jednostkę badawczo – rozwojową na wysoce wyspecjalizowanym sprzęcie oraz posiadającą kadrę o specjalizacjach zgodnych z celem projektu. Zadaniem jednostki będzie przeprowadzenie badań w zakresie objętym projektem, w ścisłej współpracy z personelem zatrudnionym do wykonywania badań w formie stacjonarnej. W ramach zadania jednostka badawczo – rozwojowa przeniesie na wnioskodawcę pełnię praw do wyników badań oraz cały powstały know – how.
 • usługi doradcze w okresie realizacji projektu dotyczą analizy stanu ochrony patentowej oraz ochronę intelectual property (praw IP) powstałych w wyniku podejmowanych działań w ramach projektu.

 

Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu będzie opracowanie innowacyjnego polimer z domieszką nanomateriałów o właściwościach bakteriobójczych.

 

Badania przemysłowe winny zakończyć się na poziomie TRL 6 a rezultaty realizowanego projektu powinny zostać przetestowane w środowisku naturalnym, w firmach międzynarodowych. Test powinien pozwolić na wprowadzenie poprawek i wprowadzenie finalnych zmian.

 

W trakcie prowadzonych w ramach przedsięwzięcia eksperymentalnych prac rozwojowych jednostka naukowa powinna

doprowadzić do demonstracji ostatecznej formy technologii, sprawdzenia produktów w warunkach rzeczywistych z partnerami z kraju i zagranicy oraz osiągniecia poziomu gotowości technologicznej TRL8/9.

 

Jednostka naukowa powinna uwzględnić również aspekt ekoinnowacji związany z możliwością modyfikacji tworzyw polimerowych za pomocą nanocząstek srebra pozwalających na uzyskanie materiału o lepszych właściwościach, Zastosowanie nanocząstek srebra w polimerze stosowanym w opakowaniach powinno przyczyniać się do wyeliminowania konserwantów dodawane do kosmetyków i żywności. Jednostka naukowa winna uwzględnić zastosowanie metod biochemicznych w syntezie nanocząstek metali a w szczególności srebra, posiadajacych właściwości grzybo i bakteriobójcze, stanowicych alternatywę do zastosowań konwencjonalnych opartych na redukcji chemicznej (jonowej).

 

Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń).

 

Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)

oraz nie powiązana kapitałowo i osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

 

5. Sposób przygotowania oferty

 

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać:

- Pieczątkę firmową oferenta;

- Datę sporządzenia oferty;

- Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;

- Osobę do kontaktu w sprawie oferty;

- Informację o terminie realizacji zamówienia;

- Informację o terminie ważności oferty;

- Cenę netto za wykonanie całego wskazanego zakresu badań;

- Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w zakresie;

- Uzasadnienie wysokości wskazanych kosztów;

- Opis potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego jednostki naukowej w kontekście zakresu usługi;

- Czytelny podpis oferenta.

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 

  1. ofertę należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: Ireneusz.kucharski@gmail.com

lub

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego lub Oddziału Spółki we Włocławku ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek

  1. Ostateczny termin składania ofert upływa 8 sierpnia 2018 roku, do godz. 9.00
  2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w miejscu realizacji przedsięwzięcia do dnia 9 sierpnia 2018 roku.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
  4. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

- cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 60%

- czas realizacji zamówienia (miesiące) – waga 40%

 

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto i terminu realizacji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

 

Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:

- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów;

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

 

(X/Y) x 60, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty

 

 

Kryterium „czas realizacji zamówienia (miesiące)”:

- Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy właściwej.

- Oferta z najkrótszym czasem realizacji (liczbą miesięcy) otrzymuje 40 punktów.

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

 

(X/Y) x 40, gdzie:

X = najkrótszy czas realizacji,

Y = czas realizacji ocenianej oferty

 

8. Termin realizacji umowy

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 lutego 2019 roku.

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

 

10. Zastrzeżenia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać Oferentów uzupełnień dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień co do treści złożonej oferty, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

 

11. Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:

- terminów realizacji zdania;

- wydatków na poszczególne zadania;

- zakresu realizowanych zadań;

- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu Stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy Strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej Stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składanie pytań nie później, niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

 

13. Załączniki:

1. Formularz oferty

 

(w przypadku zainteresowania ofertą, proszę o wysanie maila na adres ireneusz.kucharski@gmail.com w celu przesłania formularza oferty w wersji edytowalnej Word)

 

 

 

 

 

CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REALIZUJE GRANT pn:

„Nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących”

W ramach

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGION, DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE, PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO ROZWOJOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNOSI: 123 000 ZŁ

WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM 100 000 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 80 000 ZŁ TJ. 80%

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, 14.02.2018

Zamawiający:

 

Creative Tech Sp z o.o.

ul. Stanisława Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska

KRS 0000375809, REGON 301461024, NIP 7861686534

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

W dniu 14.02.2018r. zamawiający, tj. CreativeTech Sp. z o.o. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert w postepowaniu ofertowym dla projektu pn. „Nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących” realizowanego w zakresie grantu przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:

Kolegium Nauk Technicznych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Liczba przyznanych punktów:

100%

Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w postępowaniu z dnia 06.02.2018r. kryteriów wyboru, jednocześnie spełniając warunki postawione w postępowaniu.

 

Ireneusz Kucharski, Creative Tech Sp. z o.o.

 

 

 

Środa Wielkopolska, dnia 06 lutego 2018 roku

Creative Tech Sp z o.o.

ul. Stanisława Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska

KRS 0000375809, REGON 301461024, NIP 7861686534

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy:  

Nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących

1. Zamawiający:

nazwa firmy                         Creative Tech SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres                                     ul. Stanisława Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska

NIP:                                        7861686534

Regon:                                  301461024

2. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy opracowanie przez jednostkę naukową projektu pn. Nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących. Projekt zakłada zakup (na zasadach pełnej konkurencji) prac B+R od jednostki naukowej dot. rozwiązania technicznego spełniającego zapotrzebowania rynkowe firm oczekujących efektywnych dodatków do olejów wydłużających żywotność maszyn i zmniejszających koszty ich eksploatacji.

Badania prowadzone będą w zakresie grant przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

W ramach niniejszego projektu jednostka naukowa powinna opracować nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących. Opracowaniu dodatków do olejów/smarów bazujących na nanomateriałach obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących, umożliwiających wykorzystanie przepracowanych olejów/smarów. Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu będzie gotowy dodatek do olejów i smarów oparty na nanomiedzi i dwusiarczeku molibdenu. Do opracowania dodatków Oferen powinien wykorzystać oleje pochodzące z recyclingu - przepracowane oleje i smary, które podlegają utylizacji. Oleje z recyclingu powinny zastępować standardową bazę olejową np. olej T400.

Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy).

Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)

oraz nie powiązana kapitałowo i osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

5. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać:

- Pieczątkę firmową oferenta;

- Datę sporządzenia oferty;

- Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;

- Osobę do kontaktu w sprawie oferty;

- Informację o terminie realizacji zamówienia;

- Informację o terminie ważności oferty;

- Cenę netto za wykonanie całego wskazanego zakresu badań;

- Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w zakresie;

- Uzasadnienie wysokości wskazanych kosztów;

- Opis potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego jednostki naukowej w kontekście zakresu usługi;

- Czytelny podpis oferenta.

Oferta winna korespondować z przedmiotem Wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

  1. ofertę należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: ireneusz.kucharski@gmail.com

lub

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego

  1. Ostateczny termin składania ofert upływa 14 lutego 2018 roku, do godz. 9.00
  2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 13 lutego 2018 roku.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
  4. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

- cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 60%

- czas realizacji zamówienia (miesiące) – waga 40%

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto i terminu realizacji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:

- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów;

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 60, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty

Kryterium „czas realizacji zamówienia (miesiące)”:

- Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy właściwej.

- Oferta z najkrótszym czasem realizacji (liczbą miesięcy) otrzymuje 40 punktów.

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 40, gdzie:

X = najkrótszy czas realizacji,

Y = czas realizacji ocenianej oferty

8. Termin realizacji umowy

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 czerwca 2018 roku.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

10. Zastrzeżenia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać Oferentów uzupełnień dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień co do treści złożonej oferty, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

11. Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:

- terminów realizacji zdania;

- wydatków na poszczególne zadania;

- zakresu realizowanych zadań;

- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu Stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy Strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej Stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składanie pytań nie później, niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

13. Załączniki:

1. Formularz oferty

Ireneusz Kucharski / Creative Tech Sp. z o.o.

 

 

Załącznik nr 1 formularz oferty 

………………………………….., ……………….

(miejscowość, data)

ZAMAWIAJĄCY:

Creative Tech Sp z o.o.

ul. Stanisława Taczaka 33, 63-000 Środa Wielkopolska

KRS 0000375809, REGON 301461024, NIP 7861686534

 

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …… r.

Dotyczy:

 • Grantu przyznanego w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu
 • Zasady konkurencyjności określonej w wytycznych kwalifikowalności.

 

 1. DANE WYKONAWCY

 

Nazwa:

Adres:

NIP:

Regon:

Numer Telefonu:

Jednostka naukowa

Wybór[1]

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni.

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.).

Instytuty badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.).

Międzynarodowy instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Akademia Umiejętności.

Inne jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

[1] Wstawić znak „X” w odpowiednim wierszu

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy opracowanie przez jednostkę naukową projektu pt. „Nanododatek do olejów i smarów obniżających tarcie oraz zużycie elementów trących”, którego zakres wskazany został w zapytaniu ofertowym.

Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

 

 1. CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łączna cena za przygotowanie przedmiotu zamówienia wynosi (zgodnie z danymi podanymi w pkt I Załącznika nr 1 do niniejszej oferty):

 

Wartość oferty netto w PLN  Podatek VAT  Wartość oferty brutto w PLN

…….. PLN                                      …… %                       …….. PLN

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA[2]

Zamówienie w całości zostanie zrealizowane w terminie ……, zgodnym z danymi podanymi w pkt I Załącznika nr 1 do niniejszej oferty.

 

 1. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY[3]

Termin ważności oferty wynosi …….…

 

 1. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY

Z ramienia Wykonawcy osobą do kontaktów w sprawie oferty jest:

 

Imię i nazwisko                                     Numer telefonu                            Adres e-mail

……………  ……………                     …………………………               …………………………

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wyszczególnienie kosztów usługi wraz z uzasadnieniem.
 2. Opis potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego jednostki naukowej.

 

 1. OŚWIADCZENIA
 1. Oświadczam, że Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego, a oferta jest zgodna z jego treścią.
 2. Oświadczam, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał merytoryczny i badawczy związany z przedmiotem zamówienia oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia wg opisu z Załącznika nr 2.
 3. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 5. Oświadczam, że podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tzn. nie ma wzajemnych powiązań, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów

prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

 

[2] Maksymalnie 5 miesięcy od daty podpisania umowy właściwej. Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej dnia…….

[3] Minimum do czasu podpisania umowy przedwstępnej.

 

 

 

……………………………………………………

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do wystawienia oferty w imieniu Wykonawcy)

 

Załącznik nr 1 do Oferty: Wyszczególnienie kosztów usługi wraz z uzasadnieniem

 1. PRACE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI                                                                                                                          Działania (koszty) w ramach zadań   Wartość netto/brutto działania (w PLN)  Uzasadnienie wysokości kosztów     Opracowanie ….                                         netto:       brutto:                                                                                                              Opracowanie ….                                         netto:       brutto:                                                                                                                     Opracowanie ….                                         netto:       brutto:

 

Całkowita wartość prac niezbędnych do wykonania usługi

netto:      brutto:

 

……………………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do wystawienia oferty w imieniu Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2 do Oferty: Opis potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego jednostki naukowej. 

 

 1. OPIS POTENCJAŁU MERYTORYCZNEGO, TECHNICZNEGO I BADAWCZEGO jednostki naukowej w kontekście zakresu usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

……………………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do wystawienia oferty w imieniu Wykonawcy)