CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REALIZUJE GRANT pn.:

„Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”

W ramach:

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGION, DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE, PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO ROZWOJOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNOSI: 123 000 ZŁ

WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM 100 000 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 80 000 ZŁ TJ. 80%

 

                                                        Włocławek 26.11.2018

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 26.11.2018 r. zamawiający, Creative Tech Spółka z o.o. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert w postepowaniu ofertowym dla projektu pn. „Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”, realizowanego w zakresie grantu przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:

Kolegium Nauk Technicznych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Liczba przyznanych punktów:

100%

Wybrana oferta okazała się najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w postępowaniu z dnia 26.11.2018r. kryteriów wyboru, jednocześnie spełniając warunki postawione w postępowaniu.

 

 

Włocławek, 12.11.2018

 

                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE            


Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”,

dla firmy: CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi.

   2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako:

7300000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

   3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

   4. Zamawiający
CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Adres: ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek,
NIP: 6912515091, REGON: 364138794,
 
 
 

   5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przygotowaniu przez jednostkę naukową projektu pn. „Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”.
W ramach niniejszego projektu jednostka naukowa powinna opracować rozwiązanie techniczne zapewniające wprowadzenie innowacji technologicznej w zakresie opracowania prototypu a następnie technologii produkcji pigmentów o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w procesie poligrafii.
Badania prowadzone będą w zakresie grantu przyznanego w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.
 
 
Założenia projektowe:

 1. Nowa technologia produkcji pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w procesie transferu druku wodnego,
   

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:

 1. Posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawcami mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące
  w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, do których zaliczamy m.in.:

    a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
    b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
   c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)
   d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   e. Polską Akademię Umiejętności,
   f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).
Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można składać:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres biura firmy: ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek  do dnia 20 listopada 2018 do godz. 21:00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”.
 • Liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego,
 • drogą mailową na adres: ireneusz.kucharski@gmail.com, w tytule wpisując: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: Opracowanie pigmentu o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w poligrafii.”.. Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
6. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
10. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
12. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego creativetech.pl/ogloszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.

    2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania należy dołączyć:
a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
6. Ceną oferty jest cena brutto.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:
cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
   4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin realizacji zamówienia do 30 grudnia 2018r. od daty zawarcia umowy właściwej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.
   5. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   6. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: „Fundusz Badań
i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postepowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

   7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:
Ireneusz Kucharski - tel. +48 603680539.
Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: Ireneusz.kucharski@gmail.com
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Załączniki zostaną udostępnione i przesłane podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym.